นโยบายสำคัญ

เอกสาร
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิกาศ
ดาวน์โหลด
กลยุทธ์การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ดาวน์โหลด
นโยบายป้องกันการล่วงละเมิด และการไม่เลือกปฏิบัติในสถานประกอบกิจการ
ดาวน์โหลด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม
ดาวน์โหลด
นโยบายการใช้ข้อมูลและการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ดาวน์โหลด
แผนสืบทอดตำแหน่ง
ดาวน์โหลด
นิยามกรรมการอิสระ
ดาวน์โหลด
ขอบเขต อำนาจของประธานเจ้าหน้าที่ กรรมการผู้จัดการใหญ่
ดาวน์โหลด
นโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการ
ดาวน์โหลด
กลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคม
ดาวน์โหลด
นโยบายภาษี
ดาวน์โหลด
นโยบายด้านบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน
ดาวน์โหลด
กลยุทธ์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ดาวน์โหลด
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ดาวน์โหลด
นโยบายสิทธิมนุษยชน
ดาวน์โหลด
ขอบเขต อำนาจ และหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท
ดาวน์โหลด
จรรณยาบรรณธุรกิจสำหรับบริษัทคู่ค้า
ดาวน์โหลด
นโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
ดาวน์โหลด
นโยบายการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ดาวน์โหลด
นโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกัน
ดาวน์โหลด
นโยบายการให้ หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
ดาวน์โหลด
นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ดาวน์โหลด
นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ดาวน์โหลด
นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
ดาวน์โหลด
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
ดาวน์โหลด
นโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
ดาวน์โหลด
แนวปฏิบัติการปฏิบัติตามการติดตามจรรยาบรรณธุรกิจ
ดาวน์โหลด
คู่มือจริยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจ
ดาวน์โหลด
นโยบายการไปดำรงตำแหน่ง
ดาวน์โหลด
นโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อย
ดาวน์โหลด
นโยบายในการจัดหาและคัดเลือกคู่ค้า
ดาวน์โหลด
นโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืน
ดาวน์โหลด
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ดาวน์โหลด