นโยบายสำคัญ

เอกสาร
คู่มือจริยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจ
ดาวน์โหลด
แนวปฏิบัติการปฏิบัติตามการติดตามจรรยาบรรณธุรกิจ
ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การใช้ข้อมูลสำคัญ
ดาวน์โหลด
แผนงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ดาวน์โหลด
จรรณยาบรรณธุรกิจสำหรับบริษัทคู่ค้า
ดาวน์โหลด
แนวปฏิบัติด้านภาษี
ดาวน์โหลด
ขอบเขต อำนาจ และหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท
ดาวน์โหลด
ขอบเขต อำนาจของประธานเจ้าหน้าที่ กรรมการผู้จัดการใหญ่
ดาวน์โหลด
นิยามกรรมการอิสระ
ดาวน์โหลด
แผนสืบทอดตำแหน่ง
ดาวน์โหลด
นโยบายการใช้ข้อมูลและการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ดาวน์โหลด
นโยบายการไปดำรงตำแหน่ง
ดาวน์โหลด
นโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อย
ดาวน์โหลด
นโยบายในการจัดหาและคัดเลือกคู่ค้า
ดาวน์โหลด
นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
ดาวน์โหลด
นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ดาวน์โหลด
นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ดาวน์โหลด
นโยบายการให้ หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
ดาวน์โหลด
นโยบายสิทธิมนุษยชนและแรงงาน
ดาวน์โหลด
นโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกัน
ดาวน์โหลด
นโยบายการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ดาวน์โหลด
นโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
ดาวน์โหลด
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
ดาวน์โหลด
นโยบายคุณภาพ อาชีวอนามัย ความมั่นคง และสิ่งแวดล้อม
ดาวน์โหลด
นโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืน
ดาวน์โหลด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม
ดาวน์โหลด