ค่านิยม

ค่านิยม

เรามุ่งมั่นที่จะส่งมอบบริการที่เป็นเลิศเพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ พัฒนาสร้างความก้าวหน้าและปรับปรุงระบบงานหรือขั้นตอนการทำงานให้เหมาะสมกับบริบทขององค์กรอย่างต่อเนื่อง

B
Breakthrough the Limit
ทลายทุกข้อจำกัด ก้าวข้ามทุกอุปสรรค
E
Embrace Empathy
มองเห็นใจของคนอื่น ใส่ใจทุกความต้องการ
S
Succeed Together
เชื่อมต่อทุกคุณค่า สร้างความสำเร็จไปด้วยกัน
T
Cultivate Trust
เติมเต็มความไว้วางใจ ซึ่งกันและกัน
B Breakthrough the Limit
เราเชื่อว่าทุกอย่างเป็นไปได้ พร้อมก้าวข้ามทุกข้อจำกัดที่เข้ามาท้าทาย เพราะเรากล้าคิด กล้าเสี่ยง กล้าทำในสิ่งที่แตกต่าง รวมถึงแสวงหา และไขว่คว้าทุกโอกาส เพื่อไปสู่โลกการทำงานใหม่ที่ดีขึ้นอย่างสม่ำเสมอ ด้วยการทำงานที่เต็มไปด้วยความยืดหยุ่น พร้อมปรับตัว และไม่กลัวที่จะเรียนรู้จากความล้มเหลวอย่างรวดเร็ว
E Embrace Empathy
เราจะอยากรู้อยากเห็น และมองหาความต้องการแฝงของลูกค้ากับเพื่อนร่วมงานอยู่เสมอ พร้อมทำความเข้าอกเข้าใจ ด้วยการมองโลกผ่านสายตาของเขา เราจะตั้งคำถาม สังเกต และรับฟัง เพื่อตรวจสอบความคิด ความรู้สึก ความเข้าใจ ความต้องการ ของอีกฝ่าย เพื่อตอบสนองความต้องการได้อย่างรวดเร็ว และเกินความคาดหมาย มากไปกว่าเราจะร้องขอข้อมูลป้อนกลับ เพื่อพัฒนาสิ่งที่เราส่งมอบในทุกมิติต่อไป
S Succeed Together
เราจะยึดเป้าหมายเดียวกัน และมุ่งมั่นขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อบรรลุผลสำเร็จไปด้วยกัน ด้วยการทำงานอย่างร่วมแรงร่วมใจ พร้อมบูรณาการทุกความเชี่ยวชาญให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งยังสนับสนุนการทำงานระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นมืออาชีพ และหมั่นสื่อสารกันอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประสิทธิผลสูงสุดในการทำงาน
T Cultivate Trust
เราคิด ตัดสินใจ และลงมือดำเนินธุรกิจโดยมองผลลัพธ์ระยะยาว เราจึงปลูกฝังจริยศาสตร์ในแต่ละวิชาชีพ สร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันภายในองค์กร ผ่านการแสดงออกถึงการมอบอำนาจ ให้ความเคารพแก่คนทำงานทุกระดับ ทั้งยังสร้าง ความโปร่งใสในการทำงาน คำนึงถึงผลกระทบของผู้เกี่ยวข้องเพื่อเป็นที่ไว้วางใจของทุกคนตลอดไป