คณะกรรมการบริษัท

พลตำรวจเอก สุนทร ซ้ายขวัญ
ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
นายรังสรรค์ พวงปราง
กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / เลขานุการบริษัท / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร์
กรรมการบริษัท
นายพงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช
กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร
ดร. วุฒิชัย ดวงรัตน์
กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายพิทักษ์ รัชกิจประการ
กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
นางจรัสลักษณ์ นิธยานุรักษ์
กรรมการบริษัท
รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย รัตนวงษ์
กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายไกรรวี ศิริกุล
กรรมการบริษัท / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ดร. เฉลิมรัฐ นาควิเชียร
กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ