คณะกรรมการบริษัท

นายธีรนันท์ ศรีหงส์
ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร์
กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายพงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช
กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร
ดร. วุฒิชัย ดวงรัตน์
กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
นายพิทักษ์ รัชกิจประการ
กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
นางจรัสลักษณ์ นิธยานุรักษ์
กรรมการบริษัท
รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย รัตนวงษ์
กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
นายไกรรวี ศิริกุล
กรรมการบริษัท / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง
ดร. เฉลิมรัฐ นาควิเชียร
กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการอิสระ
นายรังสรรค์ พวงปราง
กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / เลขานุการคณะกรรมการบริษัท / เลขานุการบริษัท / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่