วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

เชื่อมให้ทุกคนได้มีโอกาสเข้าถึงชีวิตที่ “อยู่ดี มีสุข" ในทุกด้านของช่วงชีวิต

พันธกิจ

  1. สร้างความพึงพอใจสูงสุดทั้งคู่ค้า พนักงาน และผู้ใช้บริการทุกคน
  2. บริหารจัดการแบบมืออาชีพ และบูรณาการเรื่องการบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างรายได้ และเพิ่มมูลค่าให้แก่องค์กร และคู่ค้าทุกคน
  3. มีความรับผิดชอบ และสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม