นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทภายหลังจากหักภาษี และเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่องความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสมและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัท ที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล จะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

วันที่
คณะกรรมการมีมติ
วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันที่
จ่ายเงินปันผล
ประเภท
เงินปันผล
เงินปันผล
(ต่อหุ้น)
หน่วย วันผลประกอบการ
25/02/65 10/03/65 20/05/65 เงินปันผล 0.25 บาท 01/01/64-31/12/64
25/02/64 12/03/64 21/05/64 เงินปันผล 0.5 บาท 01/01/63-31/12/63
13/08/63 27/08/63 21/10/63 เงินปันผล 0.20 บาท 01/01/62-31/12/62
17/04/63 11/03/63 15/05/63 เงินปันผล 0.20 บาท 01/01/62-31/12/62
27/02/62 13/03/62 17/05/62 เงินปันผล 0.20 บาท 01/01/61-31/12/61
21/02/61 07/03/61 18/05/61 เงินปันผล 0.17 บาท 01/01/60-31/12/60
23/02/60 07/03/60 19/05/60 เงินปันผล 0.20 บาท 01/01/59-31/12/59
11/08/59 25/08/59 09/09/59 เงินปันผล 0.10 บาท 01/01/59-30/06/59
25/02/59 08/03/59 19/05/59 เงินปันผล 0.20 บาท 01/01/58-31/12/58
24/02/58 09/03/58 14/05/58 เงินปันผล 0.15 บาท 01/01/57-31/12/57
27/02/57 18/03/57 15/05/57 เงินปันผล 0.05 บาท 01/10/56-31/12/56
03/12/56 13/12/56 27/12/56 เงินปันผล 0.06 บาท 01/01/56-30/09/56