จรรยาบรรณพนักงาน

  1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ มีวินัย และมีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวม และตนเอง ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองและ/หรือผู้อื่นโดยมิชอบ
  2. ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งของบริษัท และกฎหมายอย่างเคร่งครัด
  3. รักษาความลับ ผลประโยชน์ และทรัพย์สินของบริษัทอย่างเต็มที่ทั้งจะไม่นำข้อมูล และทรัพย์สินของบริษัท หรือลูกค้าไปใช้ เพื่อการแสวงหาประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่น
  4. ไม่เรียกร้อง และไม่รับเงิน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ใดๆ เป็นการส่วนตัวจากพนักงาน ลูกค้า หรือบุคคลภายนอกเพื่อตอบแทนการเอื้อประโยชน์ของตนหรือจากการปฏิบัติหน้าที่ปกติ หรือการทำงานให้กับบุคคลภายนอก
  5. พนักงานต้องใช้เวลา และทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนทั้งในทางตรง และทางอ้อม
  6. เสริมสร้างความสามัคคีให้เกิดในหมู่พนักงาน เคารพสิทธิของบุคคลอื่นไม่วิพากวิจารณ์ผู้อื่นในลักษณะที่ก่อให้เกิดความเสียหาย และยึดมั่นในการทำงานร่วมกัน ด้วยการให้ความร่วมมือ หรือช่วยเหลือในการปฏิบัติงานแก่ผู้ร่วมงานทุกคน
  7. ต้องรายงานข้อเท็จจริงให้บริษัททราบในทันที เมื่อพบการประพฤติผิดจรรยาบรรณ มีการทุจริต หรือเกิดการกระทำใดๆ ที่อาจจะก่อ หรือให้เกิดความเสียหายกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท