ข้อมูลผู้ถือหุ้นกู้

บริษัทได้ออกหุ้นกู้จำนวน 8 ชุด* ในนามของบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนเงิน 6,800 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
หุ้นกู้ครั้งที่ มูลค่าที่ออก
(ล้านบาท)
มูลค่าที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน
(ล้านบาท)
อายุหุ้นกู้
(ปี)
วันครบกำหนด
ไถ่ถอน
อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)
อันดับความน่าเชื่อถือ
ครั้งหลังสุด
1/2559 1,500 - 3 20 กุมภาพันธ์ 2562 4.25 BBB+
2/2559 100 - 3 8 กรกฎาคม 2562 3.80 BBB+
3/2559 100 - 3 1 สิงหาคม 2562 3.80 BBB+
1/2560 1,000 - 3 28 กันยายน 2563 3.38 BBB+
2/2560 700 700 5 15 ธันวาคม 2565 3.75 BBB+
1/2562 1,400 1,400 3 7 กุมภาพันธ์ 2565 3.63 BBB+
1/2563 1,000 1,000 3 10 กรกฎาคม 2566 3.60 BBB+
2/2563 1,000 1,000 2 ปี 6 เดือน 18 มีนาคม 2566 3.59 BBB+
รวม 6,800 4,100

หมายเหตุ : *หุ้นกู้ทั้งหมดได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด