ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ข้อมูลสรุปฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานทางการเงิน กระแสเงินสด และอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญของบริษัทและบริษัทย่อย

สำหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2564
2564 2563 2562 2561 2560
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
ฐานะทางการเงิน
รวมสินทรัพย์ 44,384 100 42,037 100 22,652 100 20,939 100 17,985 100
รวมหนี้สิน 36,184 82 34,057 81 15,945 70 15,463 74 12,867 72
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 8,200 18 7,980 19 6,707 30 5,476 26 5,119 28
ผลการดำเนินงานทางการเงิน
รายได้จากการขายและบริการ 133,759 100 104,423 100 120,027 100 107,829 100 84,625 100
กำไรขั้นต้น 10,132 7.6 10,599 10.1 9,900 8.2 7,443 6.9 6,254 7.4
EBITDA 5,419 4.1 6,315 6.0 5,268 4.4 3,508 3.3 3,067 3.6
กำไรสุทธิ 1,017 1,906 1.8 1,563 1.3 624 0.6 913 1.1
  2564 2563 2562 2561 2560
กระแสเงินสด
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 5,336 2,811 3,683 4,923 2,790
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน -2,384 -1,924 -4,225 5,347 5,698
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน -2,193 -982 584 508 3,182
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิ 759 (95) 41 85 274
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด-ต้นงวด 942 1,037 996 911 637
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด-ปลายงวด 1,701 942 1,037 996 911

ข้อมูลสรุปอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญของบริษัท และบริษัทย่อย

อัตราส่วนทางการเงิน 2564 2563 2562 2561 2560
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 0.39 0.45 0.42 0.36 0.47
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 0.21 0.21 0.23 0.20 0.23
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า 0.51 0.28 0.33 0.51 0.42
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า เท่า 218.38 341.64 408.81 436.89 623.37
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย วัน 1.67 1.07 0.89 0.84 0.59
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ เท่า 57.14 45.35 57.04 54.78 46.45
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย วัน 6.39 8.05 6.40 6.66 7.86
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ เท่า 24.92 24.52 21.96 22.07 22.75
ระยะเวลาชำระหนี้ วัน 14.54 14.89 16.62 16.54 16.05
Cash Cycle วัน (6.59) (5.77) (9.33) (9.04) (7.60)
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร (Profitability Ratio)
อัตรากำไรขั้นต้น ร้อยละ 7.57 10.15 8.25 6.90 7.39
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ร้อยละ 1.79 3.29 1.88 0.96 1.48
อัตรากำไรอื่น ร้อยละ 0.13 0.62 0.22 0.28 0.33
อัตราส่วนกำไรสุทธิ ร้อยละ 0.76 1.83 1.30 0.58 1.08
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ร้อยละ 12.57 25.96 25.66 11.77 18.81
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ร้อยละ 2.35 5.89 7.17 3.20 5.99
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร/1 ร้อยละ 34.28 6.81 32.09 24.71 29.65
อัตราหมุนของสินทรัพย์ เท่า 3.01 3.23 5.51 5.54 5.55
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Ratio)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 4.41 4.27 2.38 2.82 2.51
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 1.17 3.70 1.46 1.62 1.58
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย เท่า 2.29 5.72 13.10 18.62 17.74
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน เท่า 2.09 0.11 0.10 0.15 0.10
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพันอัตราการจ่ายเงินปันผลของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัท/2 ร้อยละ 43.81 44.09/3 42.82 50.55 40.84
ข้อมูลหลักทรัพย์ (Stock Information)
กำไรสุทธิต่อหุ้น บาทต่อหุ้น 0.60 1.14 0.94 0.37 0.55
ราคาปิดของหุ้น (เฉลี่ยทั้งปี) บาทต่อหุ้น 16.20 14.05 15.80 15.18 22.88
เงินปันผลที่จ่ายในปี บาทต่อหุ้น 0.25 0.50/3 0.40 0.20 0.17

ที่มา: บริษัท

หมายเหตุ:

/1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรคำนวณจากสินทรัพย์ถาวรประเภทที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสิทธิการเช่าและค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า

/2 อัตราการจ่ายเงินปันผลของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทคำนวณจากเงินปันผลที่จ่ายสำหรับผลประกอบการในรอบปีนั้นๆ

/3 รวมเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับการดำเนินงานในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท และเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานในช่วง 6 เดือนหลังของปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท

/4 เงินปันผลสำหรับการดำเนินงานในปี 2561 ซึ่งอยู่ระหว่างการเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันที่ 19 เมษายน 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติเงินปันผลประจำปี

Revenue

หน่วย : ล้านบาท

Gross Profit

หน่วย : ล้านบาท

EBITDA

หน่วย : ล้านบาท

Net Profit

หน่วย : ล้านบาท

Profitability

หน่วย : %

Leverage Ratios

หน่วย : เท่า

Operating Cash Cycle

หน่วย : วัน

Cash Flow

Assets

หน่วย : ล้านบาท

Liabilities and Equity

หน่วย : ล้านบาท