รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 12/03/2564
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 20,466
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 56.87

Remark: Updated as of the latest book closing date

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 11/03/2565 ประเภท : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 41,165
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 97.88
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท รัชกิจ โฮลดิ้ง จำกัด 419,504,000 25.12
2. นาย พงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช 100,300,000 6.01
3. นาง จรัสลักษณ์ นิธยานุรักษ์ 77,849,140 4.66
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 44,343,470 2.66
5. นาย วีรศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช 42,743,600 2.56
6. นาย พิทักษ์ รัชกิจประการ 41,691,134 2.50
7. นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล 30,030,000 1.80
8. นาย พิพัฒน์ รัชกิจประการ 20,500,000 1.23
9. กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 20,286,800 1.21
10. กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 20,286,800 1.21