รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 27/08/2563
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 12,578
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 51.94

Remark: Updated as of the latest book closing date

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 27/08/2563 ประเภท : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 13,195
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 98.00
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท รัชกิจ โฮลดิ้ง จำกัด 419,504,000 25.12
2. นาย พงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช 100,300,000 6.01
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 93,229,174 5.58
4. นาย ศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนารักษ์ 86,176,200 5.16
5. นาย พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี 80,539,600 4.82
6. นาง จรัสลักษณ์ นิธยานุรักษ์ 77,849,140 4.66
7. นาย วีรศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช 43,293,600 2.59
8. นาย พิทักษ์ รัชกิจประการ 41,691,134 2.50
9. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 24,862,000 1.49
10. นาย พิพัฒน์ รัชกิจประการ 21,321,800 1.28
11. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 20,427,000 1.22
12. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED 18,450,000 1.10
13. นาง เพ็ญนภา พงษ์สุรพันธ์ 16,501,800 0.99
14. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 16,375,100 0.98
15. STATE STREET EUROPE LIMITED 13,295,043 0.80
16. นาง ฉัตรแก้ว คชเสนี 12,096,870 0.72
17. กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 8,624,000 0.52