ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

คุณรังสรรค์ พวงปราง เลขานุการบริษัท
คุณสาวิตรี ตันตระอำไพ ผู้จัดการส่วนนักลงทุนสัมพันธ์
90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ เอ ชั้นที่ 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
0 2168 3377-88 ต่อ 260 และ 274