การประชุมผู้ถือหุ้น

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เอกสารสำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
ดาวน์โหลด
มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
ดาวน์โหลด
เอกสาร
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
ดาวน์โหลด
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แนะนำให้ใช้แบบ ข.)
ดาวน์โหลด
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
ดาวน์โหลด
การเสนอวาระการประชุม
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ประจำปี 2564
ดาวน์โหลด