ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

แจ้งการแต่งตั้งกรรมการชุดย่อย
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)
การเผยแพร่รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท, การจ่ายเงินปันผล และการกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (แก้ไขสถานที่ประชุม) (แก้ไข .pdf)
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท, การจ่ายเงินปันผล และการกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (แก้ไขสถานที่ประชุม)
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
แจ้งการแต่งตั้งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
แจ้งเปลี่ยนแปลงมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ทางเว็บไซต์ของบริษัท