ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

กำหนดวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2565 ของบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
แจ้งเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ของบริษัทย่อย
แจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารความเสี่ยง
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และเสนอชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า
แจ้งเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ของบริษัทย่อย
แจ้งเปลี่ยนแปลงวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2564 ของบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)