ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)
การเผยแพร่รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท, การจ่ายเงินปันผล และการกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)
แจ้งการร่วมลงทุนในธุรกิจเป็นตัวกลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ในรูปแบบแพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับการให้บริการขนส่งโดยรถขนส่งเชิงพาณิชย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง