โครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มบริษัท

กลุ่มธุรกิจของบริษัทแบ่งออกได้เป็น 7 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่

  1. ธุรกิจจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง (ซึ่งเป็นธุรกิจหลักและธุรกิจเริ่มแรกของบริษัท) และธุรกิจการค้า
  2. ธุรกิจจำหน่ายแก๊ส LPG
  3. ธุรกิจขนส่ง และการจัดการคลังสินค้า โดยเป็นกิจการขนส่งน้ำเชื้อเพลิงสำหรับสถานีบริการน้ำมัน PT และการบริหารสินค้าคงคลัง
  4. ธุรกิจพลังงานทดแทน และธุรกิจผลิตจำหน่ายไบโอดีเซล และน้ำมันปาล์มบริโภค
  5. ธุรกิจระบบการบริหาร และซ่อมบำรุงอุปกรณ์ในสถานีบริการ
  6. ธุรกิจอาหาร และเครื่องดื่ม
  7. ธุรกิจให้ศูนย์บริการและซ่อมบำรุงรถยนต์ และรถเชิงพาณิชย์
  8. ธุรกิจบริการเงินอิเล็กทรอนิกส์

ทั้งนี้ บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างครบวงจร

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)