โครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มบริษัท

กลุ่มธุรกิจของบริษัทแบ่งออกได้เป็น 8 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่

  1. กลุ่มธุรกิจน้ำมันเชื้อเพลิง และธุรกิจค้าปลีก
  2. กลุ่มธุรกิจจำหน่ายแก๊ส LPG
  3. กลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทน และการลงทุน
  4. กลุ่มธุรกิจขนส่ง
  5. กลุ่มธุรกิจบริหาร และจัดการระบบ
  6. กลุ่มธุรกิจเครื่องดื่ม และอาหาร
  7. กลุ่มธุรกิจ Auto Care Services
  8. กลุ่มธุรกิจบริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money)

ทั้งนี้ บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างครบวงจร

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)