ข้อมูลพื้นฐานบริษัท

ชื่อบริษัท

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่
90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ เอ ชั้นที่ 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
หน้าเว็บไซต์หลัก
ประเภทธุรกิจ
  1. ธุรกิจน้ำมันเชื้อเพลิงและธุรกิจค้าปลีก
  2. ธุรกิจแก๊ส LPG
  3. ธุรกิจพลังงานทดแทน
  4. ธุรกิจขนส่งและขนถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
  5. ธุรกิจบริหารและจัดการระบบ
  6. ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
  7. ธุรกิจ Auto Care Services
  8. ธุรกิจการบริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money)
เลขทะเบียนบริษัท 0107538000703
โทรศัพท์ 0 2168 3377 - 88
โทรสาร 0 2168 3379, 0 2168 3389
จำนวนหุ้นและชนิดของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้ทั้งหมด หุ้นสามัญ 1,670,000,000 หุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาทต่อหุ้น