จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์

  • ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีความเป็นมืออาชีพ ไม่มุ่งหวัง และแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน
  • รักษาข้อมูลภายใน และไม่เปิดเผยข้อมูลให้บุคคลอื่นทราบ จนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ
  • เปิดเผยข้อมูลต่อนักลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สถาบันการเงิน หน่วยงานทางการ สื่อมวลชน บุคคลภายในองค์กร และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างถูกต้องเท่าเทียม และเป็นธรรม ยกเว้น ความจำเป็นทางด้านธุรกิจ (เช่น การให้ข้อมูลแก่สถาบันจัดลำดับของเครดิตเรทติ้ง และผู้สอบบัญชี เป็นต้น) ทั้งนี้ รูปแบบการให้ข้อมูล และกิจกรรมอาจแตกต่างกันตามความเหมาะสม
  • ห้ามผู้บริหาร หรือพนักงานในหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ซื้อ หรือขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทฯ โดยทางตรงหรือทางอ้อม (เช่น Nominee เป็นต้น) ในระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเผยแพร่งบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี และภายหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
  • งดการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลประกอบการ ในระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเผยแพร่งบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี ซึ่งรวมถึง ไม่มีการนัด จัดประชุม หรือตอบข้อซักถามใดๆ ที่เกี่ยวกับผลประกอบการ ให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และสื่อมวลชน
  • เพิ่มความรู้ เพื่อปรับปรุงการทำงานให้สอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และพัฒนาคุณภาพของงานอย่างสม่ำเสมอ