กลุ่มธุรกิจจำหน่ายแก๊ส LPG

ธุรกิจแก๊ส LPG

บริษัทดำเนินธุรกิจจำหน่ายแก๊ส LPG ภายใต้ บริษัท แอสลาส เอ็นเนอยี จำกัด (“ATL”) และบริษัท โอลิมปัส ออยล์ จำกัด (“OLP”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยดำเนินธุรกิจค้าปลีกแก๊ส LPG ภายใต้สถานีบริการ PT ซึ่งเป็นการดำเนินงานผ่านสถานีบริการที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทและบริหารงานโดยบริษัท (Company Owned Company Operated หรือ “สถานีบริการประเภท COCO”) ซึ่งดำเนินงานภายใต้การบริหารงานของ OLP โดยบริษัทมีเป้าหมายในการดำเนินงานเพื่อให้กลุ่มผู้ใช้รถยนต์ติดตั้งแก๊สได้รับผลิตภัณฑ์ และการบริการที่ได้มาตรฐาน

ทั้งนี้ ในปี 2563 บริษัทเริ่มเข้ามาขยายธุรกิจการจำหน่าย LPG สำหรับภาคครัวเรือน และภาคอุตสาหกรรม ภายใต้การดำเนินงานของ ATL โดยมีเป้าหมายที่จะขยายการใหบริการแก๊ส LPG ให้ครบวงจร เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้ บริษัทเพิ่มโรงบรรจุก๊าซ LPG และขยายร้านจำหน่ายก๊าซ LPG บรรจุถัง ซึ่งปัจจุบันได้เปิดใช้โรงบรรจุแล้ว 1 แห่ง และมีจุดให้บริการร้านจำหน่ายก๊าซ LPG บรรจุถังในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 99 สาขา และวางแผนการให้บริการไปยังภูมิภาคอื่นทั่วประเทศ ทั้งนี้ PTG ยังคงไม่หยุดคัดสรรการให้บริการที่จะเชื่อมต่อการใช้ชีวิตของลูกค้าได้อย่างครบวงจรต่อไป