หนังสือชี้ชวน

เอกสาร
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ดาวน์โหลด
หน้าปก
ดาวน์โหลด
ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป
ดาวน์โหลด
ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์
ดาวน์โหลด
1. ปัจจัยความเสี่ยง
ดาวน์โหลด
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ดาวน์โหลด
3. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์
ดาวน์โหลด
4. การวิจัยและพัฒนา
ดาวน์โหลด
5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
ดาวน์โหลด
6. โครงการในอนาคต
ดาวน์โหลด
7. ข้อพิพาททางกฎหมาย
ดาวน์โหลด
8. โครงสร้างเงินทุน
ดาวน์โหลด
9. การจัดการ
ดาวน์โหลด
10. การควบคุมภายใน
ดาวน์โหลด
11. รายการระหว่างกัน
ดาวน์โหลด
12. ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน
ดาวน์โหลด
13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง
ดาวน์โหลด
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์
ดาวน์โหลด
1. รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
ดาวน์โหลด
ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ  
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 2 แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 3 งบการเงินสอบทาน สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556
ดาวน์โหลด
งบการเงินตรวจสอบ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
ดาวน์โหลด
งบการเงินตรวจสอบ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
ดาวน์โหลด
งบการเงินตรวจสอบ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 4 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556
ดาวน์โหลด