ข่าวแจ้งสื่อมวลชน

PTG ได้รับ 2 รางวัลจากงาน SET Awards 2563
15 ธ.ค. 2563

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) 'PTG' ได้รับรางวัลในงาน SET Awards 2562 ได้แก่ รางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น (Outstanding Investor Relations Awards) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ติดต่อกันในประเภทบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ระหว่าง 10,000 -30,000 ล้านบาท โดยมอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ และได้รับคัดเลือกอยู่ในรายชื่อ 'หุ้นยั่งยืน' หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินด้านความยั่งยืนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Environmental, Social and Governance: ESG) สอดคล้องกับมาตรฐานสากล