นโยบายด้านความยั่งยืน

กลุ่มบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี ตระหนักดีถึงการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า พนักงาน คู่ค้า สังคมและชุมชน รวมถึงมุ่งพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืน โดยบริษัทได้ผนวกเป้าหมายด้านการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนผนวกเข้ากับกลยุทธ์การดำเนินงานของบริษัท ที่เน้นสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาและการเติบโตของบริษัท การกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง การเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และการสร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจึงได้กำหนดกรอบการบริหารจัดการให้เป็นแนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากล โดยมีนโยบายการดำเนินงาน ดังนี้

มิติเศรษฐกิจ
  • การกำกับดูแลกิจการที่ดีและประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียและผู้ถือหุ้น เพื่อสร้างและรักษาผลประกอบการที่ดี สร้างความมั่นคง และความยั่งยืนทางด้านการเงินให้กับบริษัท
  • มุ่งมั่นในการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์และการบริการที่ดี เพื่อตอบสนองและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า มุ่งเน้นการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า
  • การพัฒนากลยุทธ์การเติบโตอย่างมีคุณภาพ โดยให้ความสำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการห่วงโซ่อุปทาน และการบริหารจัดการภายในที่ดี สามารถปรับตัวได้ภายใต้ภาวะการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
มิติสิ่งแวดล้อม
  • การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในตลอดกระบวนการของการดำเนินธุรกิจ โดยนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ
  • ส่งเสริมการปลูกจิตสำนึกในเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงาน เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการจัดการและดูแลสิ่งแวดล้อม ซึ่งช่วยสร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วมและเป็นช่องทางให้พนักงานร่วมกันแสดงพลังและจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
มิติสังคม
  • การดำเนินกิจการอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านกิจกรรมที่จัดทำขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด และนำไปสู่การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ควบคู่กับการสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Creation) ให้แก่ธุรกิจไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
  • ให้ความสำคัญในการดูแลพนักงาน พัฒนาศักยภาพของพนักงาน เสริมสร้างศักยภาพทุนมนุษย์ เพื่อรองรับกับกลยุทธ์ของบริษัทในด้านต่างๆ

ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน กลุ่มบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี ทุกคน มีหน้าที่สนับสนุน ผลักดัน และปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายและกรอบการบริหารจัดการความยั่งยืนที่กำหนด