TH | EN

ที่มาของวิสัยทัศน์ “อยู่ดี มีสุข”

ที่ผ่านมาเรานิยามตัวเองเพื่อเป็น “ผู้นำด้านบริการในธุรกิจพลังงานครบ วงจรของประเทศ” เราจึงขยายจำนวนสถานีบริการน้ำมันพีทีเรื่อยมาจนวันนี้เรากลายเป็นที่ 1 ในด้านจำนวนสถานีบริการน้ำมันที่ครอบคลุมสูงสุดในประเทศ ด้วยส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอันดับ 2 ตามเป้าหมายที่เราเคยตั้งไว

อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และส่งผลกับ ธุรกิจต่างๆ ทั่วโลก ทำให้ในปี 2561 PTG เริ่มปรับโครงสร้างองค์กรภายในของ บริษัทและจัดตั้งทีม Innovation ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง New S-curve ใหม่ให้กับบริษัท และสร้างนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดธุรกิจ ทั้งเรื่องของกระบวนการทำงาน หรือสินค้าและบริการใหม่ๆ ทำให้เรามีการวางแผน transform ตัวเอง โดยไม่จำกัดว่าต้องเป็นเพียงแค่ผู้ให้บริการด้านพลังงาน เท่านั้น

โดยในปีนี้ เราโฟกัสในกลุ่มธุรกิจ Non-oil มากขึ้น เพื่อตอบสนองความ ต้องการของลูกค้าให้ได้อย่างรอบด้าน รวมถึงการเพิ่มเครือข่ายจำนวนสมาชิก ของบัตร PT Max Card เพื่อพัฒนาสินค้าและการบริการให้ตรงกับความ ต้องการของลูกค้า รวมทั้งเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตของคนไทยทั้งใน ส่วนของลูกค้า พนักงาน คู่ค้า พันธมิตร และชุมชน ด้วยการเป็นศูนย์กลาง เชื่อมต่อสินค้าและบริการของชุมชนกับลูกค้า และสร้างงานในชุมชนจากการขยาย เครือข่ายของสถานีบริการ เพื่อก่อให้เกิดความ “อยู่ดี มีสุข" อย่างครบวงจร

กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ภายใต้วิสัยทัศน์ “อยู่ดี มีสุข”

จาก Technology Disruption ที่เข้ามามีบทบาทที่สำคัญต่อการ ดำเนินธุรกิจ และการวางกลยุทธ์ขององค์กร ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ เปลี่ยนแปลงไป ทำให้ PTG มองว่าเราต้อง Transform ตัวเ องไปเป็น Data Driven Organization โดยเราเลือกที่จะขับเคลื่อนธุรกิจด้วยการใช้ข้อมูล ที่เรามีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยบัตร PT Max Card ที่เชื่อมเครือข่าย พันธมิตรทางธุรกิจตั้งแต่ระดับ SME และเชื่อมต่อกับชุมชน เพื่อนำเสนอสินค้า และบริการที่ตรงกันความต้องการของลูกค้า และเชื่อมต่อความต้องการระหว่าง Onlineและ Offlineเข้าด้วยกัน (O2O solution) เพื่อให้การวางแผนการตลาด สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ปัจจุบันมีผู้ถือบัตรสมาชิก PT Max Card 15 ล้านสมาชิกทั่วประเทศ และตั้งเป้า ที่จะเพิ่มเป็น 30 ล้านสมาชิกภายในปี 2567

CEO EXCLUSIVE-TALK PTG มองตัวเองในอนาคต ไปเป็นอะไร

เราวางตัวเองไว้เป็นผู้นำในธุรกิจนวัตกรรมด้านการบริการ (Service Innovation) ของไทย โดยใช้กระบวนการ การทำธุรกิจผสมผสานกับการนำองค์ ความรู้ด้านเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม ภายใต้แนวคิด เรื่องของ Co-creation ให้สามารถนำ เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้ง เรื่องนวัตกรรมผ ลิตภัณฑ์ นวัตกรรม กระบวนการ และนวัตกรรมการให้บริการ เพื่อให้คนไทยนึกถึง PTG ในทุกการช่วงของการใช้ชีวิต โดยไม่ได้จำกัดตัวเองเป็นเพียง ผู้นำการให้บริการด้านพลังงานเท่านั้น


The Executive Talk Interview จัดทำโดย ShareInvestor ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำในเอเชียด้านสื่อออนไลน์ทางการด้านเงินและเทคโนโลยี และมีเครือข่ายนักลงทุนสัมพันธ์ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถส่งอีเมล์มาที่ admin.th@shareinvestor.com เว็บไซต์ : www.ShareInvestorThailand.com