Participation with Stakeholders

บริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย โดยเชื่อมั่นว่าความคิดเห็นและข้อแนะนำของผู้มีส่วนได้เสียจะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในการเป็นองค์กรที่พัฒนาและ เติบโตได้อย่างยั่งยืน พร้อมทั้งสามารถสร้างคุณประโยชน์ สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

บริษัท ได้แบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายนอกและภายในออกเป็น 6 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1) พนักงาน 2) ลูกค้า 3) ผู้ถือหุ้น 4) คู่ค้า 5) ชุมชน และ 6) หน่วยงานราชการ ทั้งนี้ รูปแบบการสื่อสารและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย จะแตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยมีรายละเอียดแสดงดังต่อไปนี้

ผู้มีส่วนได้เสีย ความสัมพันธ์หรือความเกี่ยวข้องกับธุรกิจ ผลกระทบที่ผู้มีส่วนได้เสียมีต่อธุรกิจ ผลกระทบที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับจากธุรกิจ ช่องทางการมีส่วนร่วม
พนักงาน ผู้บริหาร และพนักงาน ทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และจำนวนเพียงพอในการดำเนินธุรกิจ รายได้ และค่าตอบแทน สวัสดิการ และความปลอดภัยในการทำงาน Employee engagement survey (HR), ประชุมคณะกรรมการบุคคล นายจ้าง/ลูกจ้าง, ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ, Exit interview, Salary survey, กระบวนการประเมินค่างานและทบทวนโครงสร้างเงินเดือน, ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ลูกค้า ผู้ซื้อสินค้า และบริการ ได้รับรายได้จากการขายสินค้าและบริการ
ลูกค้ามีความพึงพอใจในสินค้าและบริการ และกลับมาใช้ซ้ำ
ได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ ปริมาณครบถ้วน ตรงตามเวลาที่กำหนด ปลอดภัยในการใช้งาน และได้รับบริการที่ดี สำรวจความพึงพอใจของลูกค้า, พบปะลูกค้า, Call Center (1614), Whistleblowing, ข้อร้องเรียนลูกค้า, สื่อสังคมออนไลน์, โครงการ CRM
ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย ได้รับเงินจากการระดมทุนจากผู้ถือหุ้น ผลตอบแทนจากราคาหุ้น เงินปันผล และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น, การประชุมนักวิเคราะห์, การแถลงผลการดำเนินงานรายไตรมาส, Road Show ในประเทศและต่างประเทศ
คู่ค้า ผู้ขายวัตถุดิบ,สินค้า,วัสดุ อุปกรณ์,ผู้รับเหมา และผู้ให้บริการ Outsource ได้รับวัตถุดิบ, สินค้า, วัสดุอุปกรณ์, รับมอบงานจากผู้รับเหมา และบริการจาก outsourceเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ จัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรม โปร่งใส และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม ชำระค่าสินค้าและบริการตรงตามเวลา ปฏิบัติตามข้อตกลงตามสัญญา ประเมิน Supplier, Call Center (1614), Whistleblowing, การประชุมกับคู่ค้า/ผู้รับเหมา, เยี่ยมชมสถานที่ประกอบการของคู่ค้า
ชุมชน ผู้ที่พักอาศัยอยู่รอบข้างสถานประกอบการ ชุมชนยินยอมให้ดำเนินธุรกิจในบริเวณใกล้เคียงกับชุมชนที่พักอาศัยอยู่ ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน ไม่ปล่อยมลพิษสู่ชุมชน ดำเนินงานด้วยความปลอดภัย ลงพื้นที่สอบถามชุมชน, เข้าร่วมประชุมกับชุมชน, ข้อร้องเรียนจากคนในชุมชน, ซ้อมแผนฉุกเฉิน, กิจกรรม Safety Week
หน่วยงานราชการ หน่วยงานราชการที่กำกับดูแล หน่วยงานราชการเข้ามากำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ปฎิบัติตามกฎหมายที่กำหนด และให้ความสะดวกในการติดต่อสื่อสารและปฏิบัติงานกับหน่วยงานราชการ เข้าร่วมประชุมกับภาครัฐ, กฏหมายใหม่, หนังสือที่ได้รับจากภาครัฐ

การลำดับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนของบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี ประจำปี 2561